Visitatie Triada 2015-2019 in vogelvlucht

7,0 7,4 7,0 7,3 Governance Presteren volgensbelanghebbenden Presteren naar vermogen Presteren naar opgaven en ambities

Dit zijn onze rapportcijfers. We presteren beter dan bij de vorige visitatie. Het is maar een klein verschil maar het is wel béter. Ondanks de verhuurdersheffing, toenemende belastingdruk, lastige marktomstandigheden, de stikstof- en PFAS-problematiek én met minder medewerkers.

Een 7,3 voor ‘presteren naar opgaven en ambities’

7,3

Hoe heeft Triada het gedaan in het licht van de prestatieafspraken? Wat moest er tussen 2015 en 2019 gebeuren op het gebied van volkshuisvesting in ons werkgebied? En wat zijn de ambities en toezeggingen van Triada geweest?

1. Beschikbaarheid van woningen

Grafiek beschikbaarheid van woningen

Triada heeft zich ruim voldoende ingezet om te zorgen voor de afgesproken aantallen woningen. Dat deden wij voor een belangrijk deel met nieuwbouwwoningen. Maar ook door gericht in te zetten op doorstroming.

A. dankzij doorstroming
Flexprijzen hebben de afgelopen jaren goed bijgedragen aan de doelstelling van doorstroming. Van 113 woningen is de huur naar beneden bijgesteld.

B. dankzij nieuwbouw
We hadden 254 nieuwbouwwoningen in voorbereiding, waarvan we er 169 konden realiseren. Er waren veel vertragende externe factoren, zoals de sterk gestegen bouwprijzen en de vergunningsproblemen door PFAS- en stikstof. De voorbereidingen voor nieuwbouw hebben bij Triada echter niet stilgelegen. Wij hebben in 2020 397 huurwoningen in voorbereiding waarvan ook al een deel in uitvoering.

Statistieken beschikbaarheid van woningen
73% van de maximalehuurprijs: landelijk 67% van de maximale huurprijs: bij Triada van onze huurders betaalt minder dan € 651,03 p.m. 3/4

2. Betaalbaarheid

Wonen zo betaalbaar mogelijk houden of maken, dat is enorm belangrijk. Gemiddeld vroegen wij in 2019 67% van de maximaal toegestane huurprijs. Landelijk was dat 73%. Minstens 75% van onze woningen heeft een huurprijs tot € 651,03 per maand. Wij kijken daarnaast naar woonlasten, waar energie een groot deel van de kosten vormt. We zetten daarom in op het verduurzamen van woningen. Ook heeft Triada een kleiner type nieuwbouwwoningen ontwikkeld met een lagere huurprijs.

Kwaliteit en duurzaamheid

3. Kwaliteit en duurzaamheid

Vooral onze huurders zijn erg te spreken over de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen. Zij geven daar zelfs een 9 voor. Daar zijn we erg blij mee! Bij Triada staan de belangen van huurders centraal. Dat is ook de conclusie van de visitatiecommissie.

Triada is op schema om de energiedoelstelling te behalen van gemiddeld label B (energie-index < 1,40) in 2021. Triada heeft in totaal aan 4.426 van de 6.500 woningen energiemaatregelen uitgevoerd. Triada is goed op weg met de verduurzaming van de woningvoorraad. Een volgende stap is het bereiken van een CO2-vrije woningvoorraad vóór 2050. Daar werken we nu al hard aan.

Energetische maatregelen per gemeente 2 of meer labelstappen 1 labelstap Totaal per gemeente Energie-index eind 2019
Epe 894 2.042 2.936 1,51
Hattem 208 399 607 1,36
Heerde 222 661 883 1,44
Totaal 1.324 3.102 4.426 1,46
Doelgroepen

4. Doelgroepen

Er gaat bijzondere aandacht naar verschillende doelgroepen: senioren en zorgvragers, jongeren, statushouders en uitstroom intramuraal. Triada heeft zich voor al deze doelgroepen ingezet. Voor senioren door meer nultredenwoningen te bouwen; voor jongeren door jongerenwoningen te ontwikkelen en door onderzoek te doen. Voor statushouders door samen met gemeenten naar oplossingen te blijven zoeken. En voor ‘uitstroom intramuraal’ door de Opstapregeling in te voeren. Die voorziet in afspraken over goede woonbegeleiding en evaluaties bij een tijdelijk huurcontract voor maximaal 2 jaar.

5. Woonomgeving

De leefbaarheid is in de gemeenten over het algemeen op orde. In de gemeente Epe levert Triada bijdragen aan het gebiedsgericht werken en werkt samen met sociale wijkteams. In ons hele werkgebied ondersteunen we buurtbemiddeling. Triada werkt samen met schuldhulpverlening om huurachterstanden en problematische schulden te voorkomen. Wanneer huurders een betalingsachterstand hebben, nemen wij direct contact met ze op om tot een oplossing te komen. Dit doet wij in alle gemeenten.

Een 7,4 voor ‘presteren volgens belanghebbenden’

7,4

Onze huurders, maar ook gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen, zijn positief over onze prestaties. De omstandigheden waaronder we die hebben geleverd zijn de afgelopen jaren niet gemakkelijker geworden. Dat maakt de waardering voor ons maatschappelijke functioneren en de uitkomst van deze visitatie des te belangrijker.

Hoe tevreden zijn: Huurders Gemeenten Overige belanghouders Eindcijfer
… over onze maatschappe-lijke prestaties
Thema 1: betaalbaar-heid 7 7,8 7,9 7,6
Thema 2: beschikbaar-heid 8 6,3 6 6,8
Thema 3: woningkwali-teit en duurzaam-heid 9 7,3 8,1 8,1
Thema 4: doelgroepen 7 7 8,5 7,5
Thema 5: woonom-geving 6 7,5 7,8 7,1
… over de relatie en wijze van communi-catie 8 7 7,9 7,6
… over de mate van invloed op ons beleid 7 7,2 7,3 7,2
Eindcijfers 7,43 7,16 7,64 7,4

Een 7,0 voor ‘presteren naar vermogen’

7,0

De visitatiecommissie prijst de heldere visie van Triada op haar vermogensinzet. Wij richten ons op betaalbare en beschikbare woningen voor onze doelgroep, die steeds meer bestaat uit kleinere huishoudens. Dat is ook de kern van ons ondernemingsplan ‘De verandering is duurzaam’. De uitgangspunten van dit plan hebben wij doorgerekend en doorvertaald naar onze vastgoedstrategie, complexbeheerplannen en begroting. De vraag naar woningen is toegenomen én veranderd. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten en keuzes op het gebied van nieuwbouw, woningverbetering en huurbeleid.

Snel inzicht en snel kunnen bijsturen

Wanneer prestaties achterblijven bij de afspraken of ambities, willen we daar snel inzicht in. We hebben ons de afgelopen jaren ingespannen om het inzicht in onze prestaties te verbeteren. Daardoor zijn we steeds beter in staat om de doelstellingen te bewaken en daarop bij te sturen. En kunnen wij een verbinding leggen tussen de geleverde prestaties, het ondernemingsplan en de prestatieafspraken.

Meenemen in de voortgang en goede afstemming

We willen onze belanghebbenden beter meenemen in de voortgang van de afspraken. Dat betekent dat we eerder terugkoppelen zodat zij ook eerder invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke afspraken. Daarbij is het belangrijk dat we de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar afstemmen. We willen toewerken naar een gedeelde en gezamenlijke visie op wonen, welzijn en zorg.

Duurzaamheid

We blijven werken aan duurzame verandering

Ons ondernemingsplan heet De verandering is duurzaam. Met het visitatierapport hebben we de bevestiging gekregen dat we daar goed mee bezig zijn. Natuurlijk kunnen we ons op veel gebieden nog verbeteren. Dankzij de inbreng van onze belanghouders en de leden van de visitatiecommissie hebben we daarvoor goede handvatten gekregen. We gaan er de komende tijd met hart en hoofd mee aan de slag!

Hartelijk bedankt!

Triada bedankt haar belanghouders hartelijk voor hun medewerking aan deze visitatie!